Skip to content

Product Consultant (38 uur per week / 38 hours per week)

Capelle aan den IJssel, Zuid-Holland, NederlandPPO

Functieomschrijving

[Please scroll down for English profile]


Wil jij de Product en Platform visie vertalen naar waarde en concrete, uitvoerbare high-level oplossingen? Objectieve onderzoeken verrichten en uitwerken ten behoeve van besluitvorming om tot realisatie van jouw uitwerkingen over te gaan? Lees dan snel verder toekomstig Product Consultant van Quion!

Volop onderdeel van transitie en ambitie

Onze ambitie liegt er niet om, wij willen het beste hypotheek platform met dito BPO dienstverlening creëren.

Om deze ambitie waar te maken, zijn wij volop in transitie. Zo heeft Quion zeer recentelijk de transitie gemaakt van een IT gedreven organisatie naar een product & platform gedreven organisatie. We hebben bijvoorbeeld product management en IT volledig geïntegreerd. De product & platform organisatie is daarbij verantwoordelijk voor het gehele proces van visie vorming tot aan IT implementatie. Ook maken we de draai naar een product gerichte aanpak en is ons IT platform in transitie.

Je gaat onderdeel uitmaken van een dynamisch team met veel (internationale) ervaring en ambitie. Dit team gaat gezamenlijk vooruit, een professionele werkomgeving staat voorop.

Jouw werkomgeving

Quion is de grootste onafhankelijke third party servicer van Nederland voor hypotheken en consumptief krediet. Wij begeleiden met trots het beheer van hypotheken en consumptief krediet voor gerenommeerde nationale en internationale financiële organisaties met uiteenlopende signatuur. Voor deze organisaties zijn wij dé business partner die hen helpt om hun klanten succesvol te bedienen in een veranderende wereld.

Werken bij Quion betekent: werken op een plek waar grenzen worden verlegd. Quion groeit en zoekt collega’s die binnen een informele, persoonlijke cultuur mee willen bouwen aan een hoogwaardige, professionele dienstverlening. Onze medewerkers zijn integer, klantgericht en dienstverlenend. Daarbij zijn zij ambitieus, veranderingsbereid en voelen zij zich integraal verantwoordelijk voor hun eigen resultaten en de resultaten van Quion.

De afdeling waar je komt te werken is verantwoordelijk voor zowel Business als IT. Je rapporteert aan de Head of Product Strategy. Het uitwerken en het beheer van de product visie geeft jouw voldoende uitdaging in deze positie!

Wat ga je doen?

Als product consultant ben je verantwoordelijk voor het uitwerken van bestaande en nieuwe product en platform diensten conform de visie zoals bepaald door de Productmanager. Dit doe je door het vertalen van de visie en inkomende verzoeken naar high-level business requirements en de vastlegging in de platform & diensten catalogus. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen, bijwerken en monitoren van business cases.

Kortom, als Product Consultant:

 • Ben je de rechterhand van de Productmanager bij het opstellen en uitwerken van de strategische productvisie;
 • Ben je verantwoordelijk voor de financiële verantwoording van nieuwe initiatieven;
 • Fungeer je als kennis en sparringpartner voor de productmanager en de business analist in de vertaling naar high level oplossingen. 


Do you want to translate the Product and Platform vision into value and concrete, executable high-level solutions? Conduct and elaborate objective research for decision making to proceed to realization of your elaborations? Then read on quickly for the future Product Consultant of Quion!
Full part of transition and ambition

Our ambition is clear: we want to create the best mortgage platform and BPO service.
To realize this ambition, we are in transition. Quion, for example, very recently made the transition from an IT-driven organization to a product & platform-driven organization. For example, we have fully integrated product management and IT. The product & platform organization is responsible for the entire process from vision creation to IT implementation. We are also turning to a product-oriented approach and our IT platform is in transition.
You will be part of a dynamic team with a lot of (international) experience and ambition. This team goes forward together, a professional working environment is paramount.

Your work environment

Quion is the largest independent third party servicer in the Netherlands for mortgages and consumer credit. We proudly supervise the management of mortgages and consumer credit for renowned national and international financial organizations with diverse signatures. For these organizations, we are the business partner that helps them serve their clients successfully in a changing world.
Working at Quion means: working in a place where boundaries are pushed back. Quion is growing and looking for colleagues who want to help build high-quality, professional services within an informal, personal culture. Our employees are honest, customer-oriented and service-oriented. They are ambitious, willing to change and feel integral responsibility for their own results and the results of Quion.
The department where you will be working is responsible for both Business and IT. You will report to the Head of Product Strategy. Developing and managing the product vision will give you plenty of challenge in this position!

What will you do?

As a product consultant you are responsible for working out existing and new product and platform services in accordance with the vision as determined by the Product Manager. You will do this by translating the vision and incoming requests into high-level business requirements and recording them in the platform & services catalog. In addition, you are responsible for preparing, updating and monitoring business cases.
In short, as a Product Consultant:
You are the right hand of the Product Manager in drafting and developing the strategic product vision;
You are responsible for the financial justification of new initiatives;
Act as a knowledge and sparring partner for the product manager and business analyst in the translation to high level solutions.

Vereisten

Wat heb je nodig voor deze functie?

Je kan in onderhandelingen met meerdere partijen de juiste skills inzetten om af te stemmen op de doelgroep. Je wisselt in een leidende en sturende rol en je bent gericht op de strategie van de klant. Je kent de markt van de klant en je verdiept je hierin waar nodig.

Daarnaast

 • Heb je WO werk- en denkniveau;
 • Ben je in bezit van diploma’s basiskennis hypotheken, WFT basis, WFT hypothecair krediet en WFT vermogen;
 • PSPO certificering is een pré;
 • Heb je kennis van geldende wet- en regelgeving m.b.t. financiële dienstverlening;
 • Ben je in kennis van zowel de Nederlandse als Engelse taal; 
 • Ben je bekend met business case-systematiek en het maken van Impactanalyses.

Gezien de aard en vertrouwelijkheid van onze werkzaamheden is een integriteitonderzoek onderdeel van de selectieprocedure. Daarnaast maakt een assessment onderdeel uit van de procedure.


Wat bieden wij jou?

Continu verbeteren is de rode draad in onze ambitie: het is een manier van denken, van werken en van leven. Werken bij Quion betekent aan de slag binnen een jonge, ambitieuze en innovatieve organisatie met korte schakels. We delen graag onze kennis met elkaar en zijn altijd op zoek naar nieuwe kansen en het verbeteren van onze huidige relaties. Samen met zo’n 600 collega’s ondersteun je klanten bij het administratieve traject van de hypotheek en consumptief krediet.

Quion is op zoek naar echte toppers in hun vak. Omgekeerd mag je ook van ons veel verwachten. Een prettige, collegiale cultuur met veel ruimte voor initiatieven en persoonlijke groei. Ook ontvang je een compleet en aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, onder andere bestaande uit:

 • Een marktconform salaris & 190 vakantie-uren (o.b.v. 38 uur);
 • Premievrije pensioenopbouw, een fietsplan en de mogelijkheid tot het aan- en verkopen van vakantiedagen;
 • Tal van trainings- en opleidingsmogelijkheden voor breedte- en hoogteontwikkeling;
 • Flexibel werken in verschillende roosters en patronen en ook parttime thuis werken behoort tot de mogelijkheden;
 • Laptop en smartphone;
 • Ergonomisch werken, gezonde maaltijden en sporten met korting;
 • Een centraal gelegen modern kantoor in Capelle aan den IJssel met openingstijden van 07.00 uur tot 19.00 uur met goede bereikbaarheid per openbaar vervoer en ruime parkeergelegenheid. Ons kantoor ligt vlakbij metrostation Kralingse Zoom en de A16.

Interesse?

Ben jij degene die we zoeken voor deze functie? Solliciteer dan direct via de sollicitatiebutton!

Heb je vragen of wil je meer informatie over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met recruiter Rachelle van der Kemp op telefoonnummer 06-15623025.


What do you need for this position?
You can use appropriate skills in negotiations with multiple parties to align with the target audience. You alternate between a leading and managing role and you are focused on the client's strategy. You know the client's market and delve into it where necessary.

In addition

You have a WO working and thinking level;
You are in possession of diplomas basic knowledge mortgages, WFT basic, WFT mortgage credit and WFT capital;
PSPO certification is an advantage;
You have knowledge of applicable laws and regulations regarding financial services;
You are familiar with business case systems and making impact analyses.
Given the nature and confidentiality of our work, an integrity investigation is part of the selection procedure. In addition, an assessment is part of the procedure.

What do we offer you?

Continuous improvement is the common thread in our ambition: it is a way of thinking, of working and of living. Working at Quion means working within a young, ambitious and innovative organization with short links. We enjoy sharing our knowledge with each other and are always looking for new opportunities and improving our current relationships. Together with about 600 colleagues you will support clients in the administrative process of the mortgage and consumer credit.
Quion is looking for real top performers in their field. Conversely, you can also expect a lot from us. A pleasant, collegial culture with plenty of room for initiative and personal growth. You will also receive a complete and attractive benefits package, including:
A competitive salary & 190 vacation hours (based on 38 hours);
Non-contributory pension accrual, a bicycle plan and the ability to buy and sell vacation days;
Numerous training and education opportunities for breadth and height development;
Flexible working in different schedules and patterns and part-time working from home is also a possibility;
Laptop and smartphone;
Ergonomic work, healthy meals and sports at a discount;
A centrally located modern office in Capelle aan den IJssel with opening hours from 7 am to 7 pm with good accessibility by public transport and ample parking. Our office is close to metro station Kralingse Zoom and the A16 motorway.

Interested?
Are you the person we are looking for for this position? Then apply directly via the application button!
Do you have any questions or would you like more information about the content of the position? Please contact recruiter Rachelle van der Kemp at telephone number 06-15623025.

We cannot hire people without visa/work permit, sponsor this and give re-allocation allowance.

Capelle aan den IJssel, Zuid-Holland, Nederland
PPO

of

Apply with Indeed onbeschikbaar