Skip to content

Senior Software Development Life Cycle & Quality Manager (38 uur per week | 38 hours a week)

Capelle aan den IJssel, Zuid-Holland, Nederland€ 4.211 - € 6.013 per maandPPO

Functieomschrijving

[Please scroll down for English profile]


Heb je ervaring als software developer of architect; ben je in staat teams mee te nemen in de ontwikkeling van software en ga je samen met onze Product Platform organisatie en Head of Product Operations het avontuur aan? Lees snel verder wat we aan uitdaging te bieden hebben!


Volop onderdeel van transitie en ambitie

Onze ambitie liegt er niet om, wij willen het beste hypotheek platform met dito BPO dienstverlening creëren.

Om deze ambitie waar te maken, zijn wij volop in transitie. Zo heeft Quion zeer recentelijk de transitie gemaakt van een IT gedreven organisatie naar een Product & Platform gedreven organisatie. We hebben bijvoorbeeld Product Management en IT volledig geïntegreerd. De Product & Platform Organisatie is daarbij verantwoordelijk voor het gehele proces van visie vorming tot aan IT implementatie. Ook maken we de draai naar een product gerichte aanpak en is ons IT platform in transitie.

Je gaat onderdeel uitmaken van een dynamisch team met veel (internationale) ervaring en ambitie. Een team wat gezamenlijk vooruit gaat en waar een professionele werkomgeving voorop staat.

Jouw werkomgeving

Quion is de grootste onafhankelijke third party servicer van Nederland voor hypotheken en consumptief krediet. Wij begeleiden met trots het beheer van hypotheken en consumptief krediet voor gerenommeerde nationale en internationale financiële organisaties met uiteenlopende signatuur. Voor deze organisaties zijn wij dé business partner die hen helpt om hun klanten succesvol te bedienen in een veranderende wereld.

Werken bij Quion betekent: werken op een plek waar grenzen worden verlegd. Quion groeit en zoekt collega’s die binnen een informele, persoonlijke cultuur mee willen bouwen aan een hoogwaardige, professionele dienstverlening. Onze medewerkers zijn integer, klantgericht en dienstverlenend. Daarbij zijn zij ambitieus, veranderingsbereid en voelen zij zich integraal verantwoordelijk voor hun eigen resultaten en de resultaten van Quion.

Als Sr SDLC (Software Development Life Cycle) & Quality Manager maak je onderdeel uit van het Product Operations team en rapporteer je aan de Head of Product Operations, Kris de Leeuw. Je begeeft je in een breed speelveld van samenwerkende partijen en hebt dus veel contacten vanaf C-level tot en met werkvloer. Ook zal je ondersteunend zijn richting onze klanten. Deze functie is bij uitstek een centraal gepositioneerde rol waarin meetbare resultaten samenkomen met zachte factoren.

Wat ga je doen?

Als senior SDLC & quality manager ben je verantwoordelijk voor het optimaliseren van de SDLC-keten en het begeleiden van de Product en IT teams en andere betrokkenen bij het volgen van processen teneinde een meetbaar kwalitatief hoogstaand product te leveren.

Je zorgt voor het opzetten van het integraal SDLC raamwerk gebruik makend van de aanwezige IT en change processen. Je implementeert met scrum master, product owners en product managers de way of working van dit SDLC raamwerk. Je ondersteunt teams, management en andere betrokkenen bij de verdere doorontwikkeling van deze way of working.

Je zorgt voor het beheer van de dashboards en reporting tooling. Je doet voorstellen om bedrijfs- en team doelstellingen meetbaar te maken en implementeert deze. Je stelt KPI’s op en zorgt voor rapportage over de meetindicatoren van de SDLC processen.

Daarnaast heb jij een bepalende rol bij het onderhouden en uitbouwen van de kwaliteitsraamwerken. Je borgt externe kwaliteitseisen vanuit onder andere ISO en ISAE in de way of working. .Je hebt een controlerende rol bij meten afgesproken kwaliteitsniveaus en treft maatregelen in het kader van risicobeheersing van de processen. Je hebt een coördinerende en faciliterende rol bij interne en externe audits en certificeringstrajecten.

Kortom, als senior SDLC & Quality Manager:

 • Beheer, onderhoud en bouw je de “way of working” uit tot een geïntegreerde SDLC;
 • Onderhoud en bouw je het kwaliteitsraamwerk uit op basis van geïdentificeerde risico’s;
 • Zorg je voor borging van maatregelen in proces en werkwijze;
 • Borg je externe kwaliteitseisen zoals ISO en ISAE, inclusief certificeringstraject.


English version: 

Do you have experience as a software developer or architect; are you able to bring teams into software development and will you join our Product Platform organization and Head of Product Operations in the adventure? Read on quickly to see what challenge we have to offer!

Full part of transition and ambition

Our ambition does not lie, we want to create the best mortgage platform with ditto BPO services.
To realize this ambition, we are in transition. Quion has very recently made the transition from an IT driven organization to a Product & Platform driven organization. For example, we have fully integrated Product Management and IT. The Product & Platform Organization is responsible for the entire process from vision creation to IT implementation. We are also turning to a product-oriented approach and our IT platform is in transition.
You will be part of a dynamic team with a lot of (international) experience and ambition. A team that moves forward together and where a professional working environment comes first.

Your work environment

Quion is the largest independent third party servicer in the Netherlands for mortgages and consumer credit. We proudly supervise the management of mortgages and consumer credit for renowned national and international financial organizations with diverse signatures. For these organizations, we are the business partner that helps them serve their clients successfully in a changing world.
Working at Quion means: working in a place where boundaries are pushed back. Quion is growing and looking for colleagues who want to help build high-quality, professional services within an informal, personal culture. Our employees are honest, customer-oriented and service-oriented. They are ambitious, willing to change and feel integral responsibility for their own results and the results of Quion.
As Sr SDLC (Software Development Life Cycle) & Quality Manager you are part of the Product Operations team and report to the Head of Product Operations, Kris de Leeuw. You will operate in a broad playing field of cooperating parties and therefore have many contacts from C-level to the shop floor. You will also be supportive towards our customers. This position is a centrally positioned role where measurable results come together with soft factors.

What will you do?

As senior SDLC & quality manager you are responsible for optimizing the SDLC chain and guiding the Product and IT teams and other stakeholders in following processes in order to deliver a measurable high quality product.

You set up the integral SDLC framework using the existing IT and change processes. You implement the way of working of this SDLC framework with scrum master, product owners and product managers. You support teams, management and other stakeholders in the further development of this way of working.
You manage the dashboards and reporting tooling. You make proposals to make business and team objectives measurable and implement them. You establish KPIs and provide reporting on the measurement indicators of the SDLC processes.
You also have a decisive role in maintaining and expanding the quality frameworks. You secure external quality requirements from such sources as ISO and ISAE in the way of working. You have a monitoring role in measuring agreed quality levels and take measures in the context of risk management of the processes. You have a coordinating and facilitating role in internal and external audits and certification processes.

In short, as senior SDLC & Quality Manager:

Manage, maintain and build the "way of working" into an integrated SDLC;
Maintain and build out the quality framework based on identified risks;
Ensure assurance of measures in process and way of working;
Secure external quality requirements such as ISO and ISAE, including certification process.

Vereisten

Wat heb je nodig voor deze functie?

Je bent communicatief erg sterk en in een gesprek signaleer je risico’s & kansen en vraag je hierop door. Je neemt van nature gemakkelijk het voortouw en je hebt een enthousiaste en energieke uitstraling. Je biedt een luisterend oor, maar je stuurt ook bij wanneer nodig. Je hebt een uitermate sterke analytische houding en inzicht; je houdt het overzicht en hebt een sterke focus op resultaat. In je loopbaan heb je ruime ervaring met het vertalen van klantbehoeftes naar commercieel succesvolle resultaten. Je bent tactvol en kan goed de belangen van de verschillende stakeholders inschatten.

Daarnaast

 • Heb je WO werk- en denkniveau;
 • Heb je minimaal 5 jaar ervaring in het werken met de genoemde onderwerpen en tooling;
 • Heb je ruime ervaring met kwaliteitsraamwerken en interne en externe audits en certificeringen;
 • Heb je ervaring met Jira software en proces modellering / quality control tools
 • Heb je eveneens minimaal 5 jaar ervaring in leidende of sturende rollen;
 • Ben je in het bezit van SAFe of vergelijkbare certificeringen;
 • Beheers je de Engelse taal vloeiend; Is ervaring als developer / analist / architect een pré.

Gezien de aard en vertrouwelijkheid van onze werkzaamheden is een integriteitonderzoek onderdeel van de selectieprocedure. Daarnaast maakt een assessment onderdeel uit van de procedure.

Wat bieden wij jou?

Continu verbeteren is de rode draad in onze ambitie: het is een manier van denken, van werken en van leven. Werken bij Quion betekent aan de slag binnen een jonge, ambitieuze en innovatieve organisatie met korte schakels. We delen graag onze kennis met elkaar en zijn altijd op zoek naar nieuwe kansen en het verbeteren van onze huidige relaties. Samen met zo’n 600 collega’s ondersteun je klanten bij het administratieve traject van de hypotheek en consumptief krediet.

Quion is op zoek naar echte toppers in hun vak. Omgekeerd mag je ook van ons veel verwachten. Een prettige, collegiale cultuur met veel ruimte voor initiatieven en persoonlijke groei. Ook ontvang je een compleet en aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, onder andere bestaande uit:

 • Een marktconform salaris & 190 vakantie-uren (o.b.v. 38 uur);
 • Premievrije pensioenopbouw, een fietsplan en de mogelijkheid tot het aan- en verkopen van vakantiedagen;
 • Tal van trainings- en opleidingsmogelijkheden voor breedte- en hoogteontwikkeling;
 • Flexibel werken in verschillende roosters en patronen en ook thuis werken behoort tot de mogelijkheden;
 • Laptop en smartphone;
 • Ergonomisch werken, gezonde maaltijden en sporten met korting;
 • Een centraal gelegen modern kantoor in Capelle aan den IJssel met openingstijden van 07.00 uur tot 19.00 uur met goede bereikbaarheid per openbaar vervoer en ruime parkeergelegenheid. Ons kantoor ligt vlakbij metrostation Kralingse Zoom en de A16.

Interesse?

Ben jij degene die we zoeken voor deze functie? Solliciteer dan direct via de sollicitatiebutton!

Heb je vragen of wil je meer informatie over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met recruiter Rachelle van der Kemp op telefoonnummer 06-15623025.


What do you need for this position?
You are very strong communicator and in conversation you identify risks & opportunities and ask about them. By nature you easily take the lead and you have an enthusiastic and energetic appearance. You offer a listening ear, but you also steer when necessary. You have an extremely strong analytical attitude and insight; you keep the overview and have a strong focus on results. In your career you have extensive experience in translating customer needs into commercially successful results. You are tactful and can assess the interests of different stakeholders.

Furthermore

You have a WO working and thinking level;
Do you have at least 5 years of experience in working with the mentioned topics and tooling;
Do you have extensive experience with quality frameworks and internal and external audits and certifications;
Do you have experience with Jira software and process modeling / quality control tools
Do you also have at least 5 years of experience in leading or directing roles;
Are you in possession of SAFe or similar certifications;
Are you fluent in the English language; Is experience as a developer / analyst / architect a plus.
Given the nature and confidentiality of our work, an integrity screening is part of the selection procedure. In addition, an assessment is part of the procedure.


What do we offer you?
Continuous improvement is the common thread in our ambition: it is a way of thinking, of working and of living. Working at Quion means working within a young, ambitious and innovative organization with short links. We enjoy sharing our knowledge with each other and are always looking for new opportunities and improving our current relationships. Together with about 600 colleagues you will support clients in the administrative process of the mortgage and consumer credit.
Quion is looking for real toppers in their field. Conversely, you can also expect a lot from us. A pleasant, collegial culture with plenty of room for initiative and personal growth. You will also receive a complete and attractive benefits package, including:
A competitive salary & 190 vacation hours (based on 38 hours);
Non-contributory pension accrual, a bicycle plan and the ability to buy and sell vacation days;
Numerous training and education opportunities for breadth and height development;
Flexible working in different schedules and patterns and also working from home is possible;
Laptop and smartphone;
Ergonomic working, healthy meals and discounted sports;
A centrally located modern office in Capelle aan den IJssel with opening hours from 07.00 to 19.00 with good accessibility by public transport and ample parking. Our office is close to metro station Kralingse Zoom and the A16 motorway.

Interested?
Are you the person we are looking for for this position? Then apply directly via the application button!
Do you have any questions or would you like more information about the content of the position? Please contact recruiter Rachelle van der Kemp on telephone number 06-15623025.

We cannot hire people without visa/work permit, sponsor this and give re-allocation allowance.

Capelle aan den IJssel, Zuid-Holland, Nederland
€ 4.211 - € 6.013 per maand
PPO

of

Apply with Indeed onbeschikbaar